Laatst bijgewerkt: 07/12/2017

Deze overeenkomst is tussen BeOpen IT NV, Sint Godardusstraat 36, 1730 Asse, Belgium, VAT BE0686.704.768  en u (“Klant”).

De Klant zal BeOpen alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking stellen.
De Klant verbindt zich er toe om tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende de periode van één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen enkele vorm van samenwerking aan te gaan met de Uitvoerder, dit op straffe van een boete ten bedrage van het 180 keer het dagtarief van de Uitvoerder zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden .
Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij, in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten .
Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet; de naam van de Klant in diskrediet brengt; of de Diensten niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan BeOpen te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden.
Indien BeOpen het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om zo snel mogelijk de vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien BeOpen binnen een termijn van twee weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen.
Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant BeOpen vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden .
BeOpen zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten tijdig meedelen aan de Klant.